ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

 

 

 

Головна | Контакти

 

 

 

 

 

«Початок тиші» - Скульптура та графіка Олександра Кузьміна

Музей Шолом Алейхема став місцем проведення проекту «Початок тиші», київського скульптора Олександра Кузьміна. Проект присвячено трагічним подіям, які відбулися біля Польсько-Білоруського прикордоння, в селі Орля, під час Другої світової війни. Він складається із скульптурної частини та графічного блоку.

Колись це місце було «штетлом», одним з типових для того часу у Східній Європі «єврейським містечком».  В ті часи подібних містечок було доволі багато, вони жили своїм насиченим життям та нагадували маленькі світи зі своїми міцними устроями, порядками, історіями та звичайно традиціями. Не була винятком і Орля. Це були осередки єврейської культури, які зникли назавжди, і більш ніколи у тому вигляді та якості, в якому вони існували на той момент не відродились, та були повністю знищені за декілька років війни.

В Орлі мешкала єврейська громада, що налічувала близько двох тисяч людей. Тут все відбувалося по сценарію: спочатку було створено гетто у 1941 році, у 1942 воно було ліквідовано, а всі його мешканці відправлені в гетто у Бельсько-Подляському, згодом їх доправили до табору смерті в Треблінці. Звідки ніхто вже не повернувся…

Ідея проекту зародилася під час перебування у Польщі, у Платерові, на пленері. Він, як завжди був насичений культурними програмами, до яких входило відвідування міста Орля та огляд старої синагоги, що збереглася, хоч і не в найкращому стані, але має, частково втрачені, чудові розписи, зберігає старі фотографії мешканців та сумну історію.

Безпосередньо цей проект присвячений Орлі, але цім він не обмежується, охоплюючи загальну тему «холокосту», як у Східній Європі, так і взагалі у світі, в період Другої світової війни.

Твори, які були задумані та створені саме для цього проекту, наповнені символічним звучанням. Скульптурні, бронзові рельєфи доволі стримані, але водночас витончено-філігранні. В них відчувається повсякденний, буденний спокій, вони, наче, ведуть з глядачем ледь помітну бесіду, водночас, наповнену символічним підтекстом. Графічні твори виконані на основі фрагментів розпису будівлі синагоги в Орлі, яка збереглась до наших часів, переосмислені та творчо-трактовані. Вони немов уламки, нечисленні крихти, того внутрішнього, духовного, та розміреного життя якого вже не існує…

Весь проект це враження, своєрідний спогад від побаченого, які так пронизливо нагадали про себе, залишивши сумне відтворення відчуттів…

Марія Скоблікова, куратор, науковий співробітник Національного художнього музею України

"The Beginning of Silence" - Sculpture and graphics by Aleksandr Kuzmin

The Sholom-Aleichem Museum became the venue for the project "The Beginning of Silence" by Kiev sculptor Aleksandr Kuzmin. The project is dedicated to the tragic events that took place near the Polish-Belarusian border, in the village of Orlya, during the Second World War. It consists of a sculptural part and a graphic block.

This place was once a "shtetl", one of the typical for that time in Eastern Europe "Jewish town". In those days, there were many such towns, they lived their busy lives and resembled small worlds with their strong structures, order, history and, of course, traditions. Orlya was not an exception. These were centers of Jewish culture that disappeared forever and were never reborn in the form and quality in which they existed at the time, but were completely destroyed in a few years of war.

Orlya was home to a Jewish community of about 2,000. Here everything happened according to the script: first ghetto was created in 1941. In 1942, it was liquidated, and all its inhabitants were sent to the ghetto in Bielsko-Podlaskie, later they were taken to the death camp in Treblinka. Where no one came back from…

The idea of the project "The Beginning of Silence" was born during a stay in Poland, in Plater, in the open air. It was, as always, full of cultural programs, which included a visit to the city of Orlya and a tour of the old synagogue, which is preserved, though not in the best condition, but has, partly lost, beautiful paintings, preserves old photographs and sad history.

This project is directly dedicated to Orlya, but it is not limited to this, covering the general theme of Holocaust, both in Eastern Europe and in the world in general, during the Second World War.

The works that were conceived and created specifically for this project are filled with a symbolic sound. The sculptural, bronze reliefs are quite restrained, but at the same time elegantly filigree. There is an everyday, everyday calm in them, they seem to have a barely perceptible conversation with the viewer, at the same time, filled with a symbolic subtext. The graphic works are made on the basis of fragments of the painting of the synagogue building in Orlya, which has survived to the present day, rethought and creatively interpreted. They are like fragments, a few crumbs, that inner, spiritual, and measured life which no longer exists…

The whole project is an impression, a kind of memory of what was seen, which so piercingly reminded of themselves, leaving a sad reproduction of feelings…

Maria Skoblikova, curator, researcher at the National Art Museum of Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Шолом-Алейхема

Контакти

 

© Sholom-Aleichem Museum - Kyiv

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання/активне посилання на проект обов'язкове