ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

 

 

 

Головна | Контакти

 

 

 

 

 

Департамент культури Київської міської державної адміністрації

Музей історії міста Києва

Музей Шолом-Алейхема

Представляють:

Виставка живопису Леоніда Морозова (1946-2019) «Відродження»

20 жовтня - 9 листопада 2019 р.

Леонід Олександрович Морозов народився 7 січня 1946 р. у Києві. Мистецькі штудії здобував у Прибалтиці та Україні. Член Національної Спілки художників України з 1994 р.

Леонід Морозов про себе: «Творче життя, вважаю, розпочалося з першої моєї участі у виставці акварелі та малюнку рисунку Спілки художників України у 1964 р. Потім була праця в художньому фонді України. Займався оформленням Києва при міськвиконкомі. Брав участь в оформленні Києва до Олімпіади 1980 р. (відзначено низкою почесних, грамот). Після успішної роботи у Київміськвиконкомі мені запропоновано перейти на викладацьку роботу у Київський Художньо-промисловий технікум «КХПТ» (тепер це інститут Декоративного Прикладного Мистецтва ім. М. Бойчука).

Але як же бути з мистецтвом?

Все життя і творчість я намагався сприяти утвердженню позицій правдивого реалізму як найдемократичнішому мистецькому напрямку.

Після 25 років виховання творчої молоді пішов на творчу роботу, а це, фактично, щоденна клопітка праця, звірення зі старими майстрами світового рівня. Цьому сприяли закордонні поїздки.

З закордону я повертався збагачений враженнями, рисунками та начерками, що правили за своєрідні дорожні нотатки, які з часом набули живої плоті в закінчених картинах-етюдах. Я щиро закоханий в мистецтво, у «пізнаванність». Цей прийом є для мене принциповим.

Архітектуру справедливо називають «Музикою, застиглою у камені» - це чи не найповніше знаходить відображення сутності і души народу, котрий її створив.

Як живописець намагаюсь більше схиляти глядача на ліричні спрямування моїхробіт, що говорить про те, що я незримо закоханий в землю, в рідну землю»...

Здобутки на ниві образотворчого мистецтва були представлені на Всеукраїнських міжнародних художніх виставках. Про визнання творчості свідчать численні публікації в пресі.

Живописні та графічні твори зберігаються в музеї Гамбурга, приватних колекціях Японії, Болгарії, Китаю, Австралії, Англії, США, Канади, Бельгії, Італії, Ізраїлю.

. . . .

Department of Culture of the Kyiv City State Administration

Kyiv History Museum

Sholom-Aleichem Museum

Introducing:

Painting exhibition "Renaissance" by Leonid Morozov (1946-2019)

Leonid Morozov was born on January 7, 1946 in Kiev. He acquired artistic studies in the Baltic States and Ukraine. Member of the National Union of Artists of Ukraine since 1994.

Leonid Morozov about himself: “Creative life, I believe, began with my first participation in the exhibition of watercolors and drawing of the Union of Artists of Ukraine in 1964. Then there was work in the Art Fund of Ukraine. Was engaged in registration of Kiev at the Executive Committee of the City Soviet of People's Deputies. Participated in the design of Kiev for the 1980 Olympics (marked by a number of honors, certificates). After successful work in the Kiev City Executive Committee, I was offered to go to teaching work at the Kiev Artistic and Technical College (now it is the Boychuk Institute of Decorative Applied Arts).

But what about art?

All my life and creativity I have tried to promote the position of true realism as the most democratic artistic direction.

After 25 years of educating creative youth, he went to creative work, which is, in fact, a hard day's work, a test of old-world masters. This was facilitated by overseas trips.

From abroad, I returned enriched with impressions, drawings and sketches, which made for the kind of travel notes, which eventually acquired a living flesh in the finished sketches. I’m genuinely in love with art, "cognition". This technique is fundamental to me.

Architecture is rightly called "Music frozen in stone" - this is perhaps not the fullest reflection of the essence and soul of the people who created it.

As a painter I try to entice the viewer more into the lyrical directions of my works, which shows that I am invisibly in love with the land, in my native land»...

His achievements in the field of fine arts were presented at the All-Ukrainian International Art Exhibitions. Numerous publications in the press testify to the recognition of creativity.

Morozov’s painting and graphic works are stored in the Hamburg Museum, private collections in Japan, Bulgaria, China, Australia, England, USA, Canada, Belgium, Italy, Israel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Шолом-Алейхема

Контакти

 

© Sholom-Aleichem Museum - Kyiv

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання/активне посилання на проект обов'язкове