Департамент культури КМДА | Музей історії міста Києва

 

 

     

Головна - Home

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини - News

 
     
     
 

Чарівний світ ляльок Світлани Чикальової у Музеї Шолом-Алейхема

17 квітня у київському Музеї Шолом-Алейхема (філія Музею історії Києва) за підтримки Фонду ім. Шолом-Алейхема відбулося відкриття виставки авторських ляльок Світлани Чикальової.

"У кожному з нас природою закладено бажання творити - необхідно тільки знайти свій напрямок у творчості", - говорить Світлана Чикальова - українська кіноактриса, продюсер, художник-гример. - "Роби те, що любиш, і люби те, що робиш!" - девіз, під яким проходить все життя майстрині.

"Світлана - талановитий художник. Створення ляльок - це неймовірна праця, величезні зусилля. Ляльки Світлани захоплюють", - сказала на відкритті виставки директорка Музею Шолом-Алейхема Ірина Климова.

Світлана Чикальова з дитинства любила малювати, ліпити. Подорослішавши, завжди обирала для себе творчі професії - технологія шкіргалантерейних виробів, дизайнер ландшафту. Деякий час вона була керівником гуртка рукоділля в Будинку дитячої та юнацької творчості.

Захоплення авторськими ляльками прийшло до художниці у 2010 році: спочатку це було бажання стати колекціонером творів інших майстрів, а з 2012 року вона вже сама стала вчитися цьому чудовому виду прикладного мистецтва. Чарівний процес оботи над авторською лялькою захопив її. Створення ляльок для Чикальової - це гра вільної уяви при вирішенні творчої задачі, яку вона ставить перед собою, замислюючи той, чи інший образ.

За словами Лейзера Фельдмана - художника, мецената, громадського діяча - цінність робіт Світлани - у їхній самобутності. "Колеги Світлани можуть створювати ляльок за моїми ескізами, і в результаті виходить щось синтетичне", - сказав на відкритті виставки пан Фельдман. - "Світлана так не може. Її ляльки народжуються у її образі, у її думках. Тому її ляльки - такі чудові, вони всіх захоплюють. Хочеться заволодіти ними! Хочеться на них дивитися!

У колекції пана Фельдмана є багато ляльок, але, за його словами, він завжди виділяє одну, зроблену Світланою Чикальовою - це "Скрипаль на даху". "Я всім говорю, що це - найдорожча робота", - ділиться секретом пан Фельдман з гостями виставки. - "Не по грошах, а за тим, як вона зроблена, яку емоцію вона передає, за тим, як точно вона висловлює скрипаля на даху, і штетл, який вона уособлює. І, хоча Світлана ніколи не жила в штетлі, не бачила скрипалів на дахах - цих донкіхотів єврейських дахів, - але вони у неї виходять".

На думку пана Фельдмана, Світлана Чикальова так само майстерно створює й інші образи - українські народні ляльки, сучасні образи.

Світлана Чикальова - учасник багатьох українських та зарубіжних колективних виставок. Її твори знаходяться в зібраннях українських та зарубіжних колекціонерів авторської ляльки. Цікаво, що виставка у Музеї Шолом-Алейхема - це її перша персональна виставка.

Виставка "Авторські ляльки Світлани Чикальової" триватиме у Музеї Шолом-Алейхема до 12 травня.

The magical world of Svitlana Chikalyova's dolls at the Sholom-Aleichem Museum

On April 17 at the Sholom-Aleichem Museum in Kyiv (a branch of the Kyiv History Museum) with the support of the Sholom-Aleichem Foundation, the opening of the exhibition of author's dolls by Svitlana Chikalyova took place.

"Each of us has a natural desire to create - we just need to find our direction in creativity," says Svitlana Chikalyova, a Ukrainian film actress, producer, makeup artist. - "Do what you love and love what you do!" - the motto under which the entire life of the craftswoman passes.

"Svitlana is a talented artist. Creating dolls is an incredible job, a huge effort. Svitlana's dolls are captivating," said Iryna Klymova, director of the Sholom-Aleichem Museum, at the exhibition opening.

Svitlana Chikalyova loved to draw and sculpt since childhood. Growing up, she always chose creative professions for herself - leather goods technology, landscape designer. For some time she was the head of the needlework group at the House of Children's and Youth Creativity.

The artist's passion for author's dolls came to Svitlana in 2010: at first it was a desire to become a collector of other masters' works, and since 2012 she herself began to learn this wonderful form of applied art. The magical process of dressing over the author's doll captivated her. Creating dolls for Chikalyova is a game of free imagination when solving a creative task that she sets for herself, imagining one or another image.

According to Leizer Feldman - artist, philanthropist, public figure - the value of Svitlana's works is in their originality. "Svitlana's colleagues can create dolls based on my sketches, and the result is something synthetic," said Mr. Feldman at the exhibition opening. - "Svitlana can't do that. Her dolls are born in her image, in her thoughts. That's why her dolls are so wonderful, they fascinate everyone. Everyone wants to possess them! Everyone wants to look at them!

There are many dolls in Mr. Feldman's dolls collection, but according to him, he always singles out one made by Svitlana Chikalyova - "Fiddler on the Roof". "I tell everyone that this is the most expensive job," Mr. Feldman shares his secret with guests of exhibition. - "Not for money, but for how it is made, what emotion it conveys, for how accurately it expresses the fiddler on the roof, and the shtetl, which it represents. And, although Svitlana never lived in a shtetl, she didn't see fiddlers on the roofs - these Don Quixotes of Jewish roofs - but they come out to her."

According to Mr. Feldman, Svitlana Chikalyova also skillfully creates other images - Ukrainian folk dolls, modern images.

Svitlana Chikalyova is a participant of many Ukrainian and foreign collective exhibitions. Her works are in the collections of Ukrainian and foreign collectors of author's dolls. It is interesting that the exhibition at the Sholom-Aleichem Museum is her first solo exhibition.

The exhibition "Author's dolls of Svitlana Chikalyova" will last at the Sholom-Aleichem Museum until May 12.

 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

     

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

 

     
 

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin