Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Сергiй Вовк - Serhiy Vovk

   

 

     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Сергій Олександрович Вовк народився у 1958 році в родині відомих художників Надії Сиротенко (1920-2005) та Олександра Вовка (1922-2004). Династію українських живописців очолював визнаний майстер і педагог Олександр Сиротенко (1897-1975). Початкову художню освіту С. Вовк отримав у Республіканській середній художній школі ім. Тараса Шевченка. Азам професіїї він навчався у батьків і діда. У 1982 р. закінчив Київський державний художній інститут, майстерню станкового живопису професора В. Пузиркова. Окрім нього Сергій Вовк вважає своїми вчителями майстрів світового рівня - Олександра Мурашка, Федора Кричевського, Олексія Шовкуненка.

У 1989 році С. Вовк вступив до Національної Спілки художників України. Роботи митця зберігаються у НХМУ, Національному музеї «Київська картинна галерея», Національному заповіднику «Софія Київська», Тернопільському, Черкаському, Херсонському обласних художніх музеях, Меморіальних музеях П. Тичини та І. Кавалерідзе, в багатьох приватних колекціях України, США, Німеччини, Ізраїлю, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Франції, Великої Британії, Португалії, Китаю.

3 1983 р. художник стає експонентом багатьох виставок на батьківщині та за кордоном:

1985 - «Молодь у боротьбі за мир». Київ.

1988 - «50 років СХ Украіни». Київ.

1989 - «175 років від дня народження Т. Г. Шевченка». Київ.

1989 - «Людина і світ». Київ.

1994, 1995 - персональні виставки. Гамбург. Німеччина.

1999 - «Те, що я люблю», персональна. Галерея «Ірена». Київ.

1999 - Всеукраїнська художня виставка до 2000-летия Різдва Христового. НСХУ. Київ.

2001 - «Прагнення світлого», персональна. Галерея «Олімп». Київ.

2001 - «10 років Незалежності України». НСХУ. Київ.

2003 - «Бажання весни», персональна. Галерея «Коло». Київ.

2007 - Всеукраїнське Трієнале живопису. НСХУ. Київ.

2007 - «Три покоління». НХМУ. Київ.

2008 - «Без журби», персональна. Галерея «Коло». Київ.

2009 - «Танок маленьких лебедів». Галерея «Коло 3аспи». Конча-3аспа.

2009 - «В очікуванні весни. Крим. Ізобільне». Галерея «КалитаАртКлуб». Київ.

2010 - «Куди відходить літо». Живопис. Галерея «КалитаАртКлуб». Київ.

2011 - «Крим. Феодосія». Пленерний проєкт. Галерея «КалитаАртКлуб». Київ.

2014 - Виставка - благодійний аукціон «Дітям Донбасу». Київ.

2015 - «In vino veritas». Киівський національний музей російського мистецтва.

2016 - Art reviviscence. Пробудження української національної ідеї. Живопис.  Український дім. Київ.

2017 - «Київські рекреації». Національний заповідник «Софія Київська».

2018 - ІІ Всеукраїнська виставка жіночого портрету. НСХУ. Київ.

2018 - «Живопис-життя», персональна. Національний заповідник «Софія Київська».

2018 - Всеукраїнська виставка до Дня Незалежності Украіни. НСХУ. Київ.

2018 - Всеукраїнська виставка до Дня художника. НСХУ. Київ.

2018 - Виставка до 80-річчя Київської організації НСХУ.

2018 - «4 XL». Олександр Сиротенко, Надія Сиротенко, Олександр Вовк, Сергій Вовк. Живопис, графіка. Національний музей «Київська картинна галерея».

Від діда та батьків Сергій Вовк успадкував любов до рідного краю, знайшов власний оригінальний підхід до зображення його епічної, пісенної краси. З пронизливим відчуттям втілює він тендітну й ніжну красу квітів, соковитість плодів, дзвінку гнучкість трав, вражаючу мальовничість Дніпра та його берегів.

Художник отримав класичну мистецьку освіту, тому у своїй творчості орієнтується на кращі досягнення світових напрямів живопису. Наприклад, знахідки і відкриття імпресіонізму митець підпорядкував власним творчим завданням і задумам, наповнюючи свої полотна сяйвом сонячного світла, яке перетворює повсякденне у позаземне, чарівне й водночас дуже близьке людині. Понад 20 років тому відбулася персональна виставка живописця під назвою «Те, що я люблю». На його полотнах і дотепер ті, кого він любить і те, що він любитиме завжди.

3араз С. Вовк переживає період творчої зрілості. Його пензель народжує нові й нові твори, де час від часу з'являються нові ідеі, нові герої, нові мотиви. Але вірність обраному шляху залишається незмінною, як любов до життя, до дитини, до Бога.

. . . .

Serhiy Vovk was born in 1958 in the family of famous artists Nadiya Sirotenko (1920-2005) and Oleksandr Vovk (1922-2004). The dynasty of Ukrainian painters was then headed by a prominent master and teacher Alexander Sirotenko (1897-1975). Serhiy Vovk received his primary art education at the Taras Shevchenko Republican Secondary Art School. Among those who taught him the basics of the profession were his grandfather and parents. In 1982, he graduated from the Kyiv State Art Institute in the studio of easel painting of Professor V. Puzyrkov. Besides him, Serhiy Vovk considers world-class masters to be his teachers - Oleksandr Murashko, Fedor Krychevsky, Oleksiy Shovkunenko.

In 1989, Vovk joined the National Union of Artists of Ukraine. The artist's works are stored in the National Art Museum, National Art Gallery "Kyiv Art Gallery", National Reserve "Sophia of Kyiv", Ternopil, Cherkasy, Kherson regional art museums, Memorial Museums of P. Tychyna and I. Kavaleridze, in many private collections in Ukraine, USA, Germany, Israel, Switzerland, Poland, Belgium, France, Great Britain, Portugal, China.

In 1983, the artist became an exhibitor of many exhibitions at home and abroad:

1985 - "Youth in the struggle for peace." Kyiv

1988 - "50 years of the CU of Ukraine". Kyiv

1989 - "175 years since the birth of Taras Shevchenko." Kyiv

1989 - "Man and the World". Kyiv

1994, 1995 - personal exhibitions. Hamburg. Germany

1999 - "What I love", personal. Irena Gallery. Kyiv

1999 - All-Ukrainian art exhibition dedicated to the 2000th anniversary of the Nativity of Christ. NSHU. Kyiv

2001 - "Striving for Light", personal. Olympus Gallery. Kyiv.

2001 - "10 years of Independence of Ukraine". NSHU. Kyiv

2003 - "Desire of Spring", personal. Circle Gallery. Kyiv

2007 - All-Ukrainian Triennial of Painting. NSHU. Kyiv

2007 - "Three Generations". НХМУ. Kyiv

2008 - "Without sorrow", personal. Circle Gallery. Kyiv

2009 - "Dance of the Little Swans". Gallery "Kolo 3aspi". Concha-3aspa

2009 - "Waiting for spring. Crimea. Abundant. KalitaArtClub Gallery. Kyiv

2010 - "Where summer goes". Painting. KalitaArtClub Gallery. Kyiv

2011 - "Crimea. Feodosia ". Plein air project. KalitaArtClub Gallery. Kyiv

2014 - Exhibition - charity auction "Children of Donbass". Kyiv

2015 - "In true wine". Kyiv National Museum of Russian Art

2016 - Art reviviscence. Awakening of the Ukrainian national idea. Painting. Ukrainian house. Kyiv

2017 - "Kyiv Recreations". Sophia of Kyiv National Reserve

2018 - II All-Ukrainian Exhibition of Women's Portrait. NSHU. Kyiv

2018 - "Painting-life", personal. Sophia of Kyiv National Reserve

2018 - All-Ukrainian exhibition dedicated to the Independence Day of Ukraine. NSHU. Kyiv

2018 - All-Ukrainian exhibition dedicated to the Day of the Artist. NSHU. Kyiv

2018 - Exhibition dedicated to the 80th anniversary of the Kyiv organization of the National Union of Ukrainian Artists

2018 - "4 XL". Alexander Sirotenko, Nadezhda Sirotenko, Alexander Vovk, Sergey Vovk. Painting, graphics. National Museum "Kyiv Art Gallery"

From his grandfather and parents, Serhiy Vovk inherited a love for his native land, found his own original approach to the image of its epic, song beauty. With a piercing feeling, he embodies the delicate and delicate beauty of flowers, juicy fruits, the call flexibility of herbs, the impressive beauty of the Dnipro and its shores.

The artist received a classical art education, so in his work focuses on the best achievements of world painting. For example, the artist subordinated the discoveries and discoveries of Impressionism to his own creative tasks and ideas, filling his paintings with the radiance of sunlight, which transforms everyday into extraterrestrial, magical and at the same time very close to man. More than 20 years ago, a personal exhibition of the painter entitled "What I love" took place. On his canvases are still those whom he loves and what he will always love.

Now Vovk is going through a period of creative maturity. His brush gives birth to new and new works, where from time to time new ideas, new heroes, new motives appear. But fidelity to the chosen path remains unchanged, like love for life, for a child, for God.

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin