Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Мiла Шилiна - Mila Shylina

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Чорно-білі ліногравюри, зроблені за малюнками Міли Шиліної графіком Михайлом Хімічем, - подобаються. Чи, щонайменше, справляють сильне враження на людей, які шукають на виставках талановиті твори, але не звикли дуже бурхливо проявляти емоції щодо незнайомих авторів.  

Серія ліногравюр, виконаних на основі саме таких малюнків Міли Шиліної, були представлена у Музеї Шолом-Алейхема пiд назвою “Бенькети Ахашвероша”, - також відомого під іменем Ксеркса, легендарного царя, що жив у VI ст. до н.е. Саме його забаганки спричинили ситуації, описані у біблійній Книзі Естер, що її в єврейській традиції зазвичай писали на окремому сувої, котрий зберігався осібно від інших, у вишуканих металевих пеналах, і читався всією громадою щороку, під час святкування одного з найдавніших (суто хронологічно) свят на честь порорятунку, - Пуріму.

Це 10 коротеньких розділів, що не поступаються детективу, перенасиченому інтригами, що плелися у царському палаці з загрозою перевороту. Найбільший бенкет Ахашвероша описаний у першому розділі книги; саме там розпочалася історія про несправедливі обвинувачення та порятунок цілого народу. Ось як звучав опис цього бенкету:

“І сталося за днів Ахашвероша, це той Ахашверош, що царював від Індії аж до Етіопії, сто й двадцять і сім округ, за тих днів, коли цар Ахашверош засів на троні свого царства, на замку Сузи.

Третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх князів та для своїх слуг війська перського та мідійського, старших та правителів округ, показуючи багатство слави царства свого й пишну славу своєї величності довгі дні, сто й вісімдесят день. А по закінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи, від великого й аж до малого, гостину на сім день на садковому подвір'ї царського палацу.

Біла, зелена та блакитна тканина, тримана віссоновими та пурпуровими шнурами, висіла на срібних стовпцях та мармурових колонах. Золоті та срібні ложа стояли на підлозі з плиток з зеленого, білого, жовтого й чорного мармуру. А напої подавали в золотому посуді, в посуді все різному, і царського вина було вельми щедро, за великою спроможністю царя. А пиття було за встановленим порядком, ніхто не примушував, бо цар так установив усім значним свого дому, щоб чинили за вподобою кожного. Також цариця Вашті справила гостину для жінок в царському домі царя Ахашвероша.

Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав Мегуманові, Біззеті, Харвоні, Біґті, і Аваґті, Зетарові та Каркасові, сімом евнухам, які служили перед обличчям царя Ахашвероша, привести царицю Вашті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду.

Та цариця Вашті відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через евнухів. І сильно загнівався цар, і в ньому горіла його лютість!” (Книга Естер, 1:1-12). Власне, саме через непослух цариці Вашті цілковито хамській пропозиції її чоловіка у цьому сюжеті і з'явилася згодом Естер, що наприкінці сюжету врятувала свій на род від знищення.

Що характерно, всі подальші повороти сюжету у книзі Естер відбуваються під час банкетів та гостин, що їх не бракує у царському палаці як за критичних, так і за сприятливих обставин. Але митці оповідають не про політику, а про атмосферу, в якій на початку книги випадково опинилася Естер. Видовжені горизонтальні композиції унаочнюють коштовні тканини й дорогий посуд, розкладені й розставлені на величезних столах.

Іноді погляд мисткині камерою “наїжджає” на якийсь з елементів бенкету - цілий чи розламаний гранат з химерною золотою павою, чи - також з виразним кінематографічним відтінком - погляд авторки відступає, унаочнюючи просторі аркади близькосхідного міста. Дивно, проте факт: чорні лінії ліногравюри всебічно передають відчуття відтінків піску стін, так схожих на єрусалимські.

Строгі та спокійні на початку бенкету, а згодом нестримні й буйні фігури, що вигинаються у танці, фіксують різні фази хмільного застілля, що так часто провокують потому менші, більші чи й просто історичного масштабу події.

У “Бенкетах Ахшвероша” Міла Шиліна вдивляється в предметний світ, що спричинить появу чудової історії, з увагою, що її чудово розуміють, наприклад, прихильники Моранді, здатні щиро захоплюватись - та й взагалі цікавитись - не стільки людьми, скільки композицією, кольорами та формами предметів. Серії додає повітряної свіжості - на зразок прогулянки після тривалих переговорів під час бенкету - чудовий міський пейзаж із площею, що нагадує невеликий затишний майданчик поблизу Яффських воріт.

Буває особлива радість, добре знайома дітям, які щойно засвоїли нове вміння, та, наприклад, перфекціоністам: радість від того, що якась справа слухається тебе, добре тобі вдається. “Бенкети Ахашвероша” Міли Шиліної, мені здається, саме про це, - принаймні на мене вони справили саме таке враження. Які б апокрифічні історії не обговорювала перед тим, як почати роботу над цією серією, мисткиня з професійними інтерпретаторами біблійних текстів, результат навіває настрій Пуріму: свята легкості та порятунку для тих, хто щойно дивом уникнув лиха.

Міла Шилина навчалась мистецтву рисунку та живопису у таких митців, як Іван Григор'єв, Святослав Брахнов, Наталя Петренко-Литвинова, Михайло Карловський, Олена Агамян, Седа Аділханян, Михайло Шаповаленко, Микола Гончаров, Михайло Хіміч (Київ) та Рікардо Роіз (Португалія). Живе та працює у Києві.

. . . .

Black-and-white linocuts based on drawings by Mila Shylina and graphic artist Myhaylo Himich make a strong impression on people who are looking for talented works at exhibitions, but are not used to spending too quickly on warm emotions for strangers.

Series of linocuts based on such drawings by Mila Shylina were presented at the Sholom-Aleichem Museum under the name "Feasts of Ahasuerus" - also known as Xerxes, the legendary king who lived in the VI century. BC It was his whims that caused the situations described in the book of Esther, which in the Jewish tradition was usually written on a separate scroll, kept separate from others, in exquisite metal cases, and read by the whole community each year during the celebration of one of the oldest (purely chronologically) the feast of freedom - Purim.

There are 10 short chapters that are not inferior to a detective oversaturated with palace intrigues with the threat of coups. Ahasuerus' greatest feast is described in the first chapter of the book; it was there that the story of unjust accusations and the salvation of an entire nation began. Here is the description of this banquet:

"And it came to pass in the days of Ahasuerus, that Ahasuerus, who reigned from India to Ethiopia, one hundred and twenty-seven counties, in the days when King Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, in the castle of Susa.

In the third year of his reign he hosted a feast for all his princes and for his servants of the armies of Persia and Media, elders and governors of the districts, showing the richness of the glory of his kingdom and the magnificent glory of his majesty for many days, one hundred and eighty days. And at the end of these days the king made a feast for seven days in the garden courtyard of the royal palace for all the people who were in the castle of Susa, from large to small.

White, green, and blue cloth, held in fine linen and purple cords, hung on silver columns and marble columns. Gold and silver lodges stood on the floor of green, white, yellow, and black marble tiles. And the drinks were served in golden vessels, in different vessels, and the king's wine was very generous, according to the great ability of the king. And drinking was in the prescribed manner, no one forced, because the king so established all the important of his house, to do to the liking of everyone. Queen Vashti also hosted a banquet for women in the royal house of King Ahasuerus.

On the seventh day, when the king was overjoyed with wine, he told Meguman, Bizet, Harvon, Bigta, and Avagti, Zetar, and Karkas, the seven eunuchs who served before King Ahasuerus, to bring Queen Vashti before the king in the king's crown to to show the nations and the rulers of her beauty, because she was beautiful.

But Queen Vashti refused to come after the king's word, which was passed on to her through eunuchs. And the king was very angry, and his fury burned in him! ” (Esther, 1: 1-12). In fact, it was because of Queen Vashti's disobedience to her husband's completely boorish proposal in this story that Esther later appeared, who at the end of the story saved her people from destruction.

Characteristically, all the subsequent twists of the plot in the book of Esther take place during banquets and banquets, which are not lacking in the royal palace, both in critical and favorable circumstances. But the artists were not so much about politics as about the atmosphere in which Esther first found herself at the beginning of the book, almost by accident. Elongated horizontal compositions show precious fabrics and precious utensils, laid out and placed on huge tables.

Sometimes the artist's gaze "hits" an element of celebration - a whole or broken pomegranate with a bizarre golden peacock, or - also with a distinct cinematic hue - the author's gaze recedes, revealing the spacious arcades of the Middle Eastern city. Surprisingly, however, the black lines of the linocut comprehensively convey the feeling of sandy shades of the walls, so similar to Jerusalem.

Strict and calm at the beginning of the feast, and later unrestrained and violent figures, deviating in the dance, capture the various phases of the drunken feast, which so often provoke smaller, larger or just historical events.

In Ahshverosh's Banquets, Mila Shylina looks at the subject world, which will lead to a wonderful story, with the understanding that it is well understood, for example, by Morandi's fans, who are able to sincerely admire - and be interested in - not so much people as composition, colors and shapes items. The series adds an air of freshness - like a walk after long negotiations during a banquet - a beautiful cityscape with an area reminiscent of a small cozy area near the Jaffa Gate.

There is a special joy, well known to children who have just learned a new skill - them and, for example, perfectionists: the joy of listening to you, you do well. Mila Shylina's "Feasts of Ahasuerus" seems to me to be just that - at least that's what they impressed me about. Whatever apocryphal stories she discusses before starting this series, the artist, with professional interpreters of biblical texts, brings Purim to the mood: a celebration of ease and freedom for those who have miraculously escaped disaster.

Mila Shylina studied the art of drawing and painting with such artists as Ivan Grigoriev, Svyatoslav Brahnov, Natalia Petrenko-Litvinova, Myhaylo Karlovsky, Olena Agamyan, Seda Adilkhanyan, Myhaylo Shapovalenko, Mykola Honcharov, Myhaylo Himich (Kyiv) and Ricardo Roiz (Portugal). Mila Shylina lives and works in Kyiv

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin