Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Олександр Міловзоров - Oleksandr Milovzorov

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Олександр Міловзоров - український митець, член Національної спілки художників України (з 1963 року), заслужений художник України (1988).

Він народився у Києві у 1938 р. Закінчив Київське училище прикладного мистецтва у 1957. Працює в галузі живопису, графіки, монументально-декоративного мистецтва. Учасник багатьох вітчізняних та зарубіжних виставок. Працював у галузі монументального і прикладного мистецтва в архітектурі, кераміці, графіці.

Міловзоров виконав низку проєктів у Києві, зокрема комплексне декоративне оформлення Будинку урочистих подій у 1974, оформив інтер’єри Національної філармонії України, станції метро “Тараса Шевченка” (1980) та “Олімпійська” (1982).

Митець переважно працював з глиною, латунню, бронзою та залізом, але знайомство із склом відіграло помітну роль у формуванні його художнього світогляду.

Олександр Міловзоров віддає перевагу надійним і простим прийомам виявлення художньої виразності скла чи глини. Користуючись різноманітними термічними прийомами, він плете мереживо із сталі двотаврової балки. Таким чином втілювався погляд митця на речі. Так він демонструє несподівані пластичні можливості матеріалу, здобутого з надр землі.

А ще Олександр зробив культ з квітів. Люстри і світильники, які зробив Міловзоров для київського Музею-будинку Тараса Шевченка, свідчать про те, що йому близьке й зрозуміле декоративне мистецтво класицизму з його культом рослини і квітки.

Працюючи над інтер’єрами чи екстер’єрами новобудов, митець намагається пом’якшити жорстку архітектурну форму сучасної типової споруди, збагатити її пластичним рослинним мотивом. Він збагачує життя мешканця сучасного міста тими враженнями, яких йому так не вистачає у повсякденному його житті, не дають прив’янути почуттю природи, радості спілкування з нею.

У 1987 р. Олександр Міловзоров створив галерею «Триптих», а в 1996-м - «Галерею 36» на Андріївському узвозі, художнім керівником і власником якої він є.

Твори Міловзорова зберігаються у художніх музеях України та за кордоном, в приватних колекціях.

Виставки

Загальноукраїнські виставки Спілкі художників - 1970-1980

Персональна виставка у Києві - 1978

Персональна виставка у Львові - 1979

Персональна виставка в Миколаєві та Херсоні - 1980

Участь в Міжнародній виставці-конкурсі в Італії, м. Фаєнца - 1982

Участь в Міжнародній виставці-конкурсі у Франції, м. Валлорис - 1983

Участь у всесоюзному симпозіумі садово-паркової кераміки, м. Ташкент - 1987

Участь у групових виставках декоративно-прикладного мистецтва об'єднання «Триптих» - 1987-1991

Персональна виставка в Києві - 1991

Участь у виставці творчого об'єднання «Триптих», м. Будапешт - 1991

Персональна виставка в м. Суми - 1992

Персональна виставка в Києві - 1992

Участь в міжнародному симпозіумі художників-керамістів, м. Дзінтарі, Латвія - 1992

Персональна виставка в Музеї нон-конформізму, м. Париж, Франція - 1993

Симпозіум по порцеляні, Полонне, Україна - 1994

Виставка в художньому музеї у м. Хмельницький - 1994

Персональна виставка «Артсмітник», галерея «Триптих», Київ - 1994

Персональна виставка в Київському військовому інституті управління і зв'язку - 1995

Персональна виставка живопису в галереї «Триптих» - 1996

Персональна виставка графіки «Вікна» в галереї «Триптих» - 1997

Групова виставка «Три українські художники» в галереї «Святий Іван Зеліна» м. Загреб, Хорватія - 1997

Персональна виставка «Діагноз» в галереї «Триптих» - 1998

Персональна виставка «Відкритий пейзаж для офісу» в Торгово-промисловій палаті - 1998

Персональна виставка в галереї «Лавра», Київ - 1999

. . . .

Oleksandr Milovzorov is a Ukrainian artist, member of the National Union of Artists of Ukraine (since 1963), Honored Artist of Ukraine (1988).

He was born in Kyiv in 1938. He graduated from the Kyiv School of Applied Arts in 1957. He works in the field of painting, graphics, monumental and decorative art. Participant of many domestic and foreign exhibitions. He worked in the field of monumental and applied art in architecture, ceramics, graphics.

Milovzorov completed a number of projects in Kyiv, including the complex decorative design of the House of Ceremonies in 1974, designed the interiors of the National Philharmonic of Ukraine, "Taras Shevchenko" (1980) and "Olimpiyska" (1982) subway stations.

The artist mainly worked with clay, brass, bronze, and iron, but his familiarity with glass played a significant role in shaping his artistic outlook.

Oleksandr Milovzorov prefers reliable and simple methods of revealing the artistic expressiveness of glass or clay. Using a variety of thermal methods, he weaves lace from steel I-beams. In this way, the artist's view of things was embodied. Thus, he demonstrates the unexpected plastic possibilities of the material extracted from the bowels of the earth.

And Alexander made a cult of flowers. The chandeliers and lamps that Milovzorov made for the Taras Shevchenko House Museum in Kyiv testify to the fact that he is familiar and familiar with the decorative art of classicism with its cult of plants and flowers.

Working on the interiors or exteriors of new buildings, the artist tries to soften the rigid architectural form of a typical modern building, to enrich it with a plastic plant motif. It enriches the life of the inhabitant of the modern city with those impressions that he lacks so much in his everyday life, does not allow him to instill a sense of nature, the joy of communicating with it.

In 1987, Oleksandr Milovzorov created the Triptych gallery, and in 1996 - Gallery 36 on Andriivskyi Uzvoz, of which he is the artistic director and owner.

Milovzorov's works are kept in art museums of Ukraine and abroad, in private collections.

Exhibitions

All-Ukrainian exhibitions of the Union of Artists - 1970-1980

Personal exhibition in Kyiv - 1978

Personal exhibition in Lviv - 1979

Personal exhibition in Mykolaiv and Kherson - 1980

Participation in the International Exhibition-Competition in Italy, Faenza - 1982

Participation in the International Exhibition-Competition in France, Vallorys - 1983

Participation in the All-Union Symposium of Garden and Park Ceramics, Tashkent - 1987

Participation in group exhibitions of decorative and applied art of the association "Triptych" - 1987-1991

Personal exhibition in Kyiv - 1991

Participation in the exhibition of the creative association "Triptych", Budapest - 1991

Personal exhibition in Sumy - 1992

Personal exhibition in Kyiv - 1992

Participation in the international symposium of ceramic artists, Dzintari, Latvia - 1992

Personal exhibition at the Museum of Non-conformism, Paris, France - 1993

Porcelain Symposium, Polonne, Ukraine - 1994

Exhibition in the art museum in Khmelnytskyi - 1994

Personal exhibition "Artsmitnik", gallery "Triptych", Kyiv - 1994

Personal exhibition at the Kyiv Military Institute of Management and Communications - 1995

Personal exhibition of paintings in the "Triptych" gallery - 1996

Personal exhibition of graphics "Windows" in the gallery "Triptych" - 1997

Group exhibition "Three Ukrainian artists" in the "St. Ivan Zelina" gallery, Zagreb, Croatia - 1997

Personal exhibition "Diagnosis" in the gallery "Triptych" - 1998

Personal exhibition "Open landscape for the office" in the Chamber of Commerce - 1998

Personal exhibition in the "Lavra" gallery, Kyiv - 1999

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin