Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Валерій Медведєв - Valery Medvedev

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Валерій Медведєв - талановитий український скульптор, педагог. Заслужений художник України (2001). Член Національної спілки художників України (1977).

Валерій народився 7 листопада 1944 року в селі Борисівське. Після евакуації, 1949 року мати із сином повернулися до Києва.

1963 року закінчив Київську республіканську художню школу імені Т. Шевченка.

З 1963 по 1964 рік викладав малюнок у середній школі №21 у Києві. У 1973 р. закінчив Київський державний художній інститут (навчався у М. Лисенка та М. Вронського).

Медведєв - автор всесвітньо відомих пам'ятників. Його твори увійшли до Золотого Фонду вітчизняного мистецтва і зберігаються в музеях України, а також в приватних колекціях України, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспаніії.

Майстер цілісної форми, ретельно відібраних деталей та аксесуарів. Внутрішньо наповнені образи скульптора вирізняються зовнішньою стриманістю і лапідарністю об'ємів.

Він брав участь у багатьох обласних, республіканських та міжнародних виставках.

Вибрані роботи

Пам'ятник Шолом-Алейхему (Київ). Пам'ятник було встановлено на вул. Басейної (1997), перенесений на вул. Рогнідинську, 3.

Пам'ятник дітям, розстріляним у Бабиному Яру. 1941 (2001);

Пам'ятник захисникам державного кордону всіх часів (Київ, перетин вулиць Золотоворітської, Рейтарської та Георгіївського провулка, біля будівлі Державної прикордонної служби України) (2004), співавтори Ю. В. Багаліка та А. А. Радіонов, архітектори Ю. Г. Лосицький, А .А. Макаренко;

Пам'ятник Тетяні Маркус (2008);

Пам'ятник жертвам Чорнобиля (Київ, перебував у парку на Троєщині, перенесений на Лісовий цвинтар та встановлений на ділянці поховання ліквідаторів аварії на ЧАЕС) (1996).

Меморіальні дошки

Меморіальна дошка Шолом-Алейхему (архітектор О.М. Мілецький; Київ, вул. Саксаганського, 27) (1988), авторська копія зберігається в Музеї Шолом-Алейхема;

Меморіальна дошка Павлу Бейліну (Київ, вул. М. Коцюбинського, 2) (1990);

Меморіальна дошка Тетяні Йосипівні Маркус на фасаді будівлі київської школи № 44 (архітектор О.М. Мілецький; Жилянська, 46; 1991; знищена вандалами навесні 2016 року);

Меморіальна дошка Володимиру Брауну (архітектор О.М. Мілецький; Київ, вул. Саксаганського, 24) (1992);

Меморіальна дошка Олександру Кришталю (Київ, проспект Академіка Глушкова, 2) (1992);

Меморіальна дошка Марії Заньковецької (архітектор П.П. Купрій; Київ, вул. Велика Васильківська, 121) (1993);

Меморіальна дошка Миколі Лаврухіну (архітектор А.Є. Понік; Київ, вул. Миколи Лаврухіна, 7) (1997);

Меморіальна дошка Ігорю Шамо (Київ, вул. Костьольна, 8) (1998);

Меморіальна дошка Голде Меїр (Київ, вул. Басейна, 5) (1999);

Меморіальна дошка Василю Козаченку (Київ, вул. Велика Васильківська, 6) (2013) та ін.

. . . .

Valery Medvedev is a talented Ukrainian sculptor and teacher. Honored Artist of Ukraine (2001). Member of the National Union of Artists of Ukraine (1977).

Valery was born on November 7, 1944 in the village of Borysivske. After the evacuation, in 1949, mother and son returned to Kyiv.

In 1963, he graduated from the Shevchenko Kyiv Republican Art School.

From 1963 to 1964, he taught drawing at secondary school No. 21 in Kyiv. In 1973, he graduated from the Kyiv State Art Institute (studied under M. Lysenko and M. Vronskyi).

Medvedev is the author of world-famous monuments. His works were included in the Golden Fund of National Art and are kept in museums of Ukraine, as well as in private collections of Ukraine, Germany, Belgium, Italy, and Spain.

Master of integral form, carefully selected details and accessories. Internally filled images of the sculptor are distinguished by external restraint and lapidary volumes.

Medvedev participated in many regional, republican and international exhibitions.

Selected works

Sholom-Aleichem monument (Kyiv). The monument was installed on the Baseyna Street (1997), moved to Rognedynska Street 3.

Monument to the children shot in Babyn Yar, 1941 (2001);

Monument to defenders of the state border of all time (Kyiv, intersection of Zolotovoritska, Reitarska and Georgiyivskyi Lanes, near the building of the State Border Service of Ukraine) (2004), co-authors Y.V. Bagalika and A.A. Radionov, architects Y.G. Losytskyi , A.A. Makarenko;

Monument to Tatiana Markus (2008);

Monument to the victims of Chernobyl (Kyiv, was in a park in Troyeshchyna, moved to the Forest Cemetery and installed at the burial site of liquidators of the Chernobyl accident) (1996).

Memorial plaques

Memorial plaque to Sholom-Aleichem (architect O.M. Miletsky; Kyiv, 27 Saksagansky Street) (1988), author's copy is stored in the Sholom-Aleichem Museum;

Memorial plaque to Pavlo Beylin (Kyiv, 2 M. Kotsyubynsky Street) (1990);

The memorial plaque of Tatyana Markus on the facade of Kyiv school building No. 44 (architect O.M. Miletsky; 46 Zhilyanska Street; 1991; destroyed by vandals in the spring of 2016);

Memorial plaque to Volodymyr Braun (architect O.M. Miletskyi; Kyiv, 24 Saksagansky Street) (1992);

Memorial plaque to Oleksandr Kryshtal (Kyiv, 2 Akademik Glushkov Avenue) (1992);

Maria Zankovetska memorial plaque (architect P.P. Kupriy; Kyiv, 121 Velyka Vasylkivska Street) (1993);

Memorial plaque to Mykola Lavrukhin (architect A.E. Ponik; Kyiv, 7 Lavrukhin Street) (1997);

Memorial plaque to Ihor Shamo (Kyiv, 8 Kostyolna Street) (1998);

Memorial plaque to Golde Meir (Kyiv, 5 Baseyna Street) (1999);

Memorial plaque to Vasyl Kozachenko (Kyiv, 6 Velyka Vasylkivska Street) (2013) and others.

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin