Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Стефан-Арпад Мадяр - Stefan-Arpad Magyar

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Стефан-Арпад Мадяр - відомий київський художник, народився 1951 р. у місті Чоп, Закарпатської області. Закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова (1979), вивчав кольоротерапію у Франції (1996).

Працює у галузі живопису, графіки. Член Національної Спілки Художників України (1995). Заслужений митець України (2009). Працював у Києві: старшим художником-реставратором з металу музею історичних коштовностей (з 1979); головний художник об'єднана "Поліграфкнига" (1991-2005).

Мадяр - дослідник у галузі кольородинаміки. Його найбільша заслуга як докторанта кафедри колородинаміки Будапештського політеху – створення теорії «Біоколор», покликаної знайти «золотий ключик» до душевного стану людини, «увійти» до його психологічної структури, скоригувати гармонійну основу.

Широку популярність здобули його дослідження в галузі впливу кольору на психофізіологічну адаптацію організму людини в екстремальних умовах, у тому числі на антарктичній станції "Академік Вернадський", де він сам побував у 2014 році.

За словами Мадяра, кольородинаміка - рідкісна та відносно нова наука: «Ще 1993 року я брав участь у Кримській міжнародній конференції "Космос і біосфера", де робив доповідь про вплив кольору на психофізіологічний стан людини. А вже 2000-го після знайомства з професором Євгеном Моісеєнком ми запустили проект із корекції психофізіологічного стану людини в умовах антарктичного сенсорного колірного голоду. Ми працюємо в цьому напрямку й досі. Саме ця тема – моя основна, це мій світ. І результати наших досліджень справді унікальні».

Персональні виставки Мадяра проходили, зокрема, у Будапешті (1990), Відні (1991), Швейцарії (1999), Києві (2000-2001, 2006-2007).

Мадяр - художник, дизайнер-поліграфіст, ілюстратор книг, учасник та переможець міжнародних та вітчизняних конкурсів "Мистецтво книги".

Мадяр оформив понад 300 видань, у тому числі «Культура проти варварства» (1987), «Кольорова догматика православ'я» (1990), «Колір енергії – енергія кольору» (1991), «Квітоадаптація» (1999), «Шевченко-Петефі» (2006), "Лікувальна енергія кольору", "Десинхроноз", "Bioсolor" (2000), "Варіанти нескінченності" (2001), "Транс-Формер", "Простір, колір, час" (2006), "Метаморфози LVI" (2007), «Трансколірність», «Вимірювання» (2014), «Іловайськ – 2014», «На Хортобаді вечоріє», «Антарктика», «Антарктида. Сонце сідає» (2015).

У 2018 році вийшла "Угорці у Києві. Глави історії українсько-угорських відносин", автором ідеї та укладачем якої став Стефан-Арпад Мадяр, уродженець Закарпаття, який вже майже 50 років живе у Києві. Двомовне (українською та угорською мовами) науково-популярне, багато ілюстроване видання було видано участю істориків, археологів, мистецтвознавців. Книга розповідає про більш ніж тисячолітню історію угорського етносу на теренах Східної Європи та історію взаємовідносин українського та угорського народів.

Багато років Мадяр присвятив реставрації артефактів, працюючи у Музеї історичних коштовностей України.

Мадяр про знайомство з Києвом: «Що так вразило мене на той час? Коли почало уважно вивчати місто, його топографію, приходив на Володимирську гірку, Петрівську алею, Хрещатик, до Володимирського собору, Софіївського собору, Лаври, мене постійно охоплювало незрозуміле почуття: так, не можна сказати, що я тут колись бував, але все це так мені близько. Мене наповнювала енергетика, можливо, містична та ірраціональна, яка виявилася дуже близька моєму світовідчуттю та світосприйняттю.

Можна сказати, навіть на генетичному рівні, в чому довелося переконатися набагато пізніше, через десятки років, коли перечитував документи, дізнавався історію представників мого етносу, кровно пов'язаних і з Україною, і з Києвом. А тоді, працюючи перекладачем, почав дізнаватися дедалі більше про роль угорців в історії Києва, цікавитись цією темою; Відомо, що мало розробленої».

. . . .

Stefan-Arpad Magyar is a Kyiv-based artist, was born in 1951 in the city of Chop, Transcarpathian region. Graduated from the Ivan Fedorov Ukrainian Polygraphic Institute (1979), studied color therapy in France (1996).

He works in the field of painting, graphics. Member of the National Union of Artists of Ukraine (1995). Honored Art Worker of Ukraine (2009). Worked in Kyiv: senior metal restorer of the Museum of Historical Treasures (since 1979); chief artist of the joint "Polygraphkniga" (1991-2005).

Magyar is a researcher in the field of color dynamics. His greatest merit as a doctoral student at the Department of Color Dynamics of the Budapest Polytechnic University is the creation of the "Biocolor" theory, designed to find the "golden key" to the state of mind of a person, "enter" his psychological structure, correct the harmonious basis.

His research in the field of the influence of color on the psychophysiological adaptation of the human body in extreme conditions, including at the Antarctic station "Akademik Vernadsky", where he himself visited in 2014, gained wide popularity.

According to Magyar, color dynamics is a rare and relatively new science. “And already in 2000, after meeting with Professor Evgeny Moiseenko, we launched a project to correct the psychophysiological state of a person in the conditions of the Antarctic sensory color hunger. We are working in this direction to this day. This topic is my main one, this is my world. And the results of our research are truly unique”.

Personal exhibitions of Magyar were held, including in Budapest (1990), Vienna (1991), Switzerland (1999), Kyiv (2000-2001, 2006-2007).

Magyar is an artist, printing designer, book illustrator, participant and winner of international and domestic competitions "Art of Book".

His main industries are easel painting and book graphics - designed more than 300 publications, including "Culture Against Barbarism" (1987), "Color Dogmatics of Orthodoxy" (1990), "Color of Energy - Energy of Color" (1991), "Color Adaptation" (1999), "Shevchenko-Petofi" (2006), "Healing Energy of Color", "Desynchronosis", "Bioсolor" (2000), "Infinity Options" (2001), "Trans-Former", "Space, Color, Time" (2006), "Metamorphoses LVI" (2007), "Transcolour", "Measurements" (2014), "Ilovaisk - 2014", "Evening on Hortobadi", "Antarctica", "Antarctica. The sun is setting" (2015).

In 2018, "Hungarians in Kyiv. Chapters in the history of Ukrainian-Hungarian relations" was published, the author of the idea and compiler of which was Stefan-Arpad Magyar, a native of Transcarpathia, who has been living in Kyiv for almost 50 years. A bilingual (in Ukrainian and Hungarian) popular science, richly illustrated edition was published with the participation of historians, archaeologists, and art historians. The book tells about more than a thousand years of history of the Hungarian ethnic group in the vastness of Eastern Europe and the history of relations between the Ukrainian and Hungarian peoples.

Magyar devoted many years to the restoration of artifacts, working at the Museum of Historical Treasures of Ukraine.

Magyar about his acquaintance with Kyiv: “What struck me so much at that time? When I began to carefully study the city, its topography, I came to Volodymyrska Gorka, Petrovsky Alley, Khreshchatyk, Volodymyrsky Cathedral, St. Sophia Cathedral, Lavra, I was constantly overwhelmed by an inexplicable feeling: yes, I cannot say that I have ever been here, but all this so close to me. I was filled with energy, perhaps mystical and irrational, which turned out to be very close to my worldview and worldview.

One can say even at the genetic level, which I had to verify much later, decades later, when I reread the documents, I learned the history of representatives of my ethnic group, who are closely related to both Ukraine and Kyiv. And then, working as a translator, I began to learn more and more about the role of the Hungarians in the history of Kyiv, to be interested in this topic; it is clear that it is practically not developed”.

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin