Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Леонiд Левiт - Leonid Levit

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Твори Леоніда Левіта є національним надбанням, частиною української духовної спадщини.

Творчий шлях художника-філософа був непростим: від робочого верстата до професійного фотосалону.

Левіт став справжнім майстром, не здобувши спеціальної освіти. Завдяки вродженому таланту та завзятій праці йому блискуче вдалося стати справжнім професіоналом.

Леонід Олександрович Левіт народився 10 серпня 1925 року. Його дитинство пройшло у Подільську. Потім - війна, евакуація на Урал та важка праця там. Після війни переїхав до Києва, одружився, працював токарем на заводі та паралельно опановував мистецтво фотопортрета.

Наприкінці 1960-х Леонід Левіт став членом Київського фотоклубу, брав участь у численних конкурсах та фотовиставках, отримував звання та нагороди. На республіканській виставці 1963 року за портрети Георгія Майбороди та Белли Руденко Леонід Левіт отримав Золоту медаль, тому йому запропонували організувати студію театрального фотопортрета – знімати акторів та постановки театрів України. З того часу Леонід Олександрович і розпочав свою професійну діяльність як фотохудожник.

З 1971 року Левіт працює у фотостудії, веде майстер-клас, передає молодим фотографам своє вміння відкривати прекрасне у повсякденному. Художник вчить не фіксувати скороминущість, а створювати психологічний портрет, передавати своє захоплення людиною як частиною всесвіту, знаходити розгадку таємниці кожної особи у чорно-білому просторі напівтіней та зморшок.

Життя фотохудожника було багате на зустріч із яскравими особистостями. Майже за 50 років творчої праці Леонід Левіт створив понад 20 000 фотопортретів, серед яких відомі композитори, художники, поети, громадські та політичні діячі: Борис Гмиря, Іван Драч, Леонід Кравчук, Іван Кавалерідзе, Віталій Коротич, Раїса Недашковська Роговцева, Дмитро Леся Дічко, Михайло Хмелько, Сергій Шишко, Михайло Дерегус, Олексій Шовкуненко, Іван Дзюба.

Окрему частину колекції складають портрети діячів української науки та культури, засуджених та репресованих радянським режимом: Михайло Горинь, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Євген Пронюк, В'ячеслав Чорновіл та інші.

Леонід Левіт - це майстер, який має унікальну здатність побачити в людині його характер.

«У його портретах немов викарбувалися риси сучасників - мислячих, захоплених, працьовитих», - говорив український письменник Микола Шудря про Левіта. - «Перед нами одухотворені особи. Все відібрано, зважено, підкреслено. Нічого зайвого, ні краплі навмисності, ні найменшого натяку на випадковість».

Портрети, створені Леонідом Левітом, відображають його особливе бачення. Він розкриває емоції, психологію людини.

«Портрет - це відображення двох людей, тобто того, хто знімає, та того, хто перебуває перед об'єктивом», - каже сам Левіт. - «Я завжди говорив своїм учням, що фотографія - це мистецтво, а не технічне вправу. Справжній фотограф - це наука людинознавства, ціла історія життя, схоплена в одну мить і передана художнім засобом. Потрібно вміти прочитати людину по обличчю. І зробити це одразу, миттєво».

Перед зйомкою діячів світу музики, живопису, театру та інших видів мистецтва Леонід Левіт обов'язково вивчав їхню творчість.

«До портрета Дмитра Шостаковича я прийшов після прослуховування його десятої симфонії», - згадує Левіт. - «Побувавши на концерті оркестру, за диригентським пультом якого стояв Абрам Стасевич, я був вражений музикою по-справжньому. Ось після цього зрозумів, що він просто повинен зробити портрет геніального композитора».

Іраклій Андронніков сказав: «Я зрозумів: у мистецтві фотографії існує два методи - шрапнельний та снайперський. Левіт - із розряду снайперів».

"Фотографія - це мистецтво, а не технічне вправу", - каже Левіт. - «Сьогодні багато фотографів ставлять перед собою основне завдання вивчити всі технічні можливості своєї апаратури, але це суто цирковий підхід, до мистецтва він не має жодного відношення. Адже справжній фотопортрет - це наука людинознавства, це ціла історія життя, схоплена в одну мить і передана мистецькими засобами».

Цілі серії своїх фоторобіт Леонід Левіт передав до Національної академії мистецтв України, Національної бібліотеки ім. Вернадського, Центральному державному кінофотофоноархів ім. Пшеничного, Історичного музею, бібліотек та музеїв Києва.

. . . .

The works of Leonid Levit are a national treasure, part of the Ukrainian spiritual heritage.

The creative path of the artist-philosopher was not easy: from a working machine to a professional photo studio.

Levit became a real master without having received a special education. Thanks to his innate talent and hard work, he brilliantly managed to become a true professional.

Leonid Levit was born on August 10, 1925. His childhood passed in Podolsk. Then was the 2nd world war, evacuation to the Urals and hard work there. After the war, he moved to Kyiv, got married, worked as a turner at a factory and at the same time mastered the art of photography.

In the late 1960s, Leonid Levit became a member of the Kyiv Photo Club, participated in numerous competitions and photo exhibitions, received titles and awards. At the republican exhibition in 1963, Leonid Levit received the Gold Medal for the portraits of Georgy Maiboroda and Bella Rudenko, so he was offered to organize a theatrical photo portrait studio - to shoot actors and stage productions of Ukrainian theaters. Since that time, Leonid Aleksandrovich began his professional career as a photo artist.

Since 1971, Levit has been working in a photo studio, teaching a master class, passing on to young photographers his ability to discover beauty in the ordinary. The artist teaches not to capture the transience, but to create a psychological portrait, to convey his passion for a person as part of the universe, to find the solution to the mystery of each face in the black and white space of penumbra and wrinkles.

The life of a photo artist was rich in meeting bright personalities. After almost fifty years of creative work, Leonid Levit created more than 20,000 portraits, including famous composers, artists, poets, public and political figures: Boris Gmyrya, Ivan Drach, Leonid Kravchuk, Ivan Kavaleridze, Vitaly Korotich, Raisa Nedashkovskaya Rogovtseva, Dmitry Shostakovich, Lesya Dichko, Mikhail Khmelko, Sergey Shishko, Mikhail Deregus, Alexey Shovkunenko, Ivan Dziuba.

A separate part of the collection is made up of portraits of figures of Ukrainian science and culture who were convicted and repressed by the Soviet regime: Mykhailo Horyn, Ivan Dzyuba, Yevhen Sverstyuk, Yevhen Pronyuk, Vyacheslav Chornovil and others.

Leonid Levit is a master who has a unique ability to see his character in a person.

“In his portraits, the features of his contemporaries seemed to be minted - thinking, enthusiastic, hardworking,” Ukrainian writer Mykola Shudrya said about Levite. “In front of us are spiritualized faces. Everything is selected, weighed, emphasized. Nothing superfluous, not a drop of deliberateness, not the slightest hint of chance.

The portraits created by Leonid Levit reflect his special vision. It reveals emotions, human psychology.

“A portrait is a reflection of two people, that is, the one who shoots, and the one who is in front of the lens,” says Levit himself. “I have always told my students that photography is an art, not a technical exercise. A real photographer is a science of human studies, a whole history of life, captured in an instant and conveyed by artistic means. You have to be able to read a person's face. And do it right away, instantly.

Before shooting the figures of the world of music, painting, theater and other types of art, Leonid Levit necessarily studied their work.

“I came to the portrait of Dmitry Shostakovich after listening to his Tenth Symphony,” Levit recalls. “Having visited the concert of the orchestra, at the conductor's stand of which was Abram Stasevich, I was truly shocked by the music. After that, I realized that I simply had to make a portrait of a brilliant composer.”

Irakli Andronnikov said: “I understood: there are two methods in the art of photography - shrapnel and sniper. Levit - from the category of snipers.

“Photography is an art, not a technical exercise,” Levit says. “Today, many photographers set themselves the main task of studying all the technical capabilities of their equipment at all costs, but this is a purely circus approach, it has nothing to do with art. After all, a real photographic portrait is the science of human studies, it is a whole story of life, captured in an instant and conveyed by artistic means.

Leonid Levit gave a whole series of his photographs to the National Academy of Arts of Ukraine, the Vernadsky National Library, the Pshenichny Central State Film and Photo Archive, Historical Museum, libraries, and museums of Kyiv.

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin