Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Меєр Аксельрод - Meyer Axelrod

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Меєр Аксельрод не поділяв ні концепцію кубізму, ні експресіонізму, ні супрематизму модних того часу. Усе життя він дотримувався лише однієї концепції - власної.

«Меєр Аксельрод - це чудовий приклад того, як вигідно бути чесною та чистою людиною», - казав Арсен Тарковський, поет і перекладач, батько кінорежисера Андрія Тарковського.

Про картини Меєра Аксельрода режисер і сценарист Григорій Рошаль сказав: «Горе обпалювало його. Багато картин довелося мені бачити, що говорять про ці трагічні та страшні табори…».

Меєр Мойсейович Аксельрод - талановитий художник, графік, живописець, автор циклу «Німецька окупація», створеного ним у роки Другої світової війни.

Меєр Аксельрод народився 5 липня 1902 року у невеликому містечку Молодечно Віленської губернії, де за переписом 1897 року з 2393 мешканців було 1165 євреїв. Батьки майбутнього художника займались кустарним промислом та дрібною торгівлею, мріючи, щоб і їхній син продовжив сімейну справу. Меєр відвідував хедер - єврейську початкову школу для хлопчикiв.

У 11 років захопився малюванням і в 1913 році вступив до знаменитої школи Юделя Мойсейовича Пена (1854-1937) - прекрасного педагога і видного діяча «Єврейського ренесансу» у мистецтві початку 20 століття, що прославився своїми видатними учнями, наприклад Марком Шагалом.

Меєр Аксельрод також відвідував вечірній клас малювальної школи Віктора Перельмана. З 1921 по 1928 рік навчався у ВХУТЕМАСі.

Потім Меєр викладав у ВХУТЄЇНІ (Вищому художньо-технічному інституті) та Текстильному інституті (1928-1932). Став членом товариства «Чотири мистецтва».

Художнє об'єднання «Чотири мистецтва» існувало з 1924 до 1931 року. До нього входили живописці, графіки, скульптори та архітектори, завданням яких було застосування своєї майстерностi до нових завдань, поставлених мистецтвом і містобудуванням того часу. Його членами були Лев Бруні, Іван Єфімов, Ніна Нісс-Гольдман та низка інших художників.

З 1931 року Меєр Аксельрод потрапив разом із багатьма відомими художниками під кампанію боротьби з формалізмом, але вже 1934 року його картини виставлялись у Франції. Багато картин Меєра Аксельрода присвячені сюжетам із життя євреїв. 1944 року відбулася персональна виставка Аксельрода в Алма-Аті.

Особливість творчості Аксельрода - це здатність бути незалежним від впливу художніх течій.

Герої картин Аксельрода людяні у своїй прощальній красі передсмертного болю та горя, говорили критики.

З 1918 року Меєр жив у Мінську, оскільки до Молодечно повернутися не було можливим - місто стало закордоном, відійшовши Польщі. Він заробляв життя рекламними плакатами для кінотеатрів. 1919 року закінчив реальне училище.

В 1921 р. Аксельрод почав викладати в школах малювання, тоді ж він вперше виставив свої 36 робіт у колективній виставці білоруських художників у Мінську. Роботи Меєра високо оцінили і він отримав рекомендаційний лист та направлення у ВХУТЕМАС від Давида Штеренберга (1881-1948) - видного художника та графіка того часу, одного з основних представників сучасного образотворчого мистецтва першої половини 20 століття.

З 1921 по 1928 роки Аксельрод навчався на графічному факультеті ВХУТЕМАСу у Володимира Фаворського (1886-1964), Костянтина Істоміна (1886-1942), Сергія Герасимова (1881-1963), Олександра Родченка (1691-1991).

Потім Меєр Аксельрод вступив у товариство «Чотири мистецтва», виставлявся на трьох колективних виставках товариства, в яких також брали участь блискучі майстри того часу: Ель Лисицький (1890-1941), Павло Кузнєцов (1878-1968), Мартірос Сар'ян (1881) , Кузьма Петров-Водкін (1878-1939), Костянтин Істомін.

Аксельрод виставляв роботи із серії «Містечко», створені під час його поїздок до Білорусі. Талант молодого художника було високо оцінено провідними мистецькими критиками на той час - А. Ефросом, А. Сидоровим, А. Федоровим-Давидовим.

У своїй художній манері Меєр Аксельрод визначився між живописом і графікою: пензлю він віддавав перевагу олівцю, а олії - гуаш і темперу.

Після закінчення художнього інституту Аксельрод залишився на викладацькій роботі у ВХУТЄЇНІ (Вищому художньо-технічному інституті) та Текстильному інституті (1928-1932). У роки його роботи почали експонуватися на великих міжнародних виставках у Швейцарії, Нідерландах, Франції, США.

Вся творчість Аксельрода була пронизана любов'ю до єврейського народу, болю за його долю. Ілюстрації до творів Шолом-Алейхема та Ісаака Бабеля, цикл композицій «Гетто» стали візитівкою художника.

Аксельрод не фокусувався на деталях, він відбивав сюжет загалом. Він мальовував не подію, а суть. Колір був його думкою, вважають критики.

У роки Другої світової війни Аксельрод створив унікальний за виразністю цикл акварелей та гуашів «Німецька окупація». До кінця 1940-х, аж до закриття видавництва "Дер Емес", він ілюстрував книги Шолом-Алейхема, І. Переца, Д. Бергельсона.

Роботи Меєра Аксельрода знаходяться у світових галереях та численних приватних колекціях.

. . . .

Meyer Axelrod did not share the concept of Cubism, Expressionism, or Suprematism fashionable at his time. All his life he adhered to only one concept - his own.

"Meyer Axelrod is a great example of how profitable it is to be an honest and pure person," said Arsen Tarkovsky, poet and translator, father of film director Andrei Tarkovsky.

Director and screenwriter Hryhoriy Roshal said about Meyer Axelrod's paintings: "Grief burned him. I had the opportunity to see many paintings that speak about these tragic and terrible camps..." Meyer Moiseiovych Axelrod is a talented artist, graphic artist, painter, author of the series "German Occupation", created by him during the Second World War.

Meyer Axelrod was born on July 5, 1902 in the small town of Molodechno in the Vilnius province, where according to the 1897 census there were 1,165 Jews out of 2,393 inhabitants. The parents of the future artist were engaged in handicrafts and small trade, dreaming that their son would continue the family business. When the time came, Meyer began attending a traditional heder, a Jewish elementary school.

At the age of 11, he became interested in drawing and in 1913 entered the famous school of Yudel Moiseyovych Pen (1854-1937) - a wonderful teacher and prominent figure of the "Jewish Renaissance" in the art of the beginning of the 20th century, who became famous for his outstanding students Mark Shagam.

Meyer Axelrod also attended the evening class of Viktor Perelman's drawing school. From 1921 to 1928 he studied at VKHUTEMAS.

Then Meyer taught at VKHUTEIN (Higher Art and Technical Institute) and the Textile Institute (1928-1932). Became a member of the "Four Arts" society.

The artistic association "Four Arts" existed from 1924 to 1931. It included painters, graphic artists, sculptors, and architects, whose task was to apply their skills to the new tasks posed by art and urban planning at that time. Its members were Lev Bruni, Ivan Yefimov, Nina Niss-Goldman and a number of other artists.

Since 1931, Meyer Axelrod was involved with many famous artists in the campaign against formalism, but already in 1934 his paintings were exhibited in France. Many of Meyer Axelrod's paintings are devoted to scenes from Jewish life. In 1944, Axelrod's personal exhibition was held in Alma-Ata.

The peculiarity of Axelrod's creativity is the ability to be independent from the influence of art trends.

The people of Axelrod's paintings are human in their farewell beauty of dying pain and grief, critics said.

Since 1918, Meyer lived in Minsk, since it was not possible to return to Molodechno - the city became a foreign country, having been left to Poland. He made a living by advertising posters for cinemas. In 1919, he graduated from a real school.

In 1921, Axelrod began to teach drawing in schools, and at the same time he exhibited his 36 works for the first time in a collective exhibition of Belarusian artists in Minsk. Meyer's works were highly appreciated and he received a letter of recommendation and referral to VHUTEMAS from David Sterenberg (1881-1948) - a prominent artist and graphic artist of that time, one of the main representatives of modern fine art of the first half of the 20th century.

From 1921 to 1928, Axelrod studied at the graphics faculty of VKHUTEMAS under Volodymyr Favorsky (1886-1964), Konstantin Istomin (1886-1942), Serhiy Gerasimov (1881-1963), and Oleksandr Rodchenko (1691-1991).

Then Meyer Axelrod joined the "Four Arts" society, exhibited at three collective exhibitions of the society, in which brilliant masters of that time also participated: El Lysytsky (1890-1941), Pavlo Kuznetsov (1878-1968), Martiros Saryan (1881 ), Kuzma Petrov-Vodkin (1878-1939), Konstantin Istomin.

Axelrod exhibited works from the "Town" series created during his trips to Belarus. The talent of the young artist was highly appreciated by leading art critics at the time - A. Efros, A. Sydorov, A. Fedorov-Davydov.

In his artistic style, Meyer Axelrod decided between painting and graphics: he preferred pencil to brush, and oil to gouache and tempera.

After graduating from the art institute, Axelrod stayed on as a teacher at the VKHUTEIN (Higher Art and Technical Institute) and the Textile Institute (1928-1932). During the years, his work began to be exhibited at large international exhibitions in Switzerland, the Netherlands, France, and the USA.

All of Axelrod's work was permeated with love for the Jewish people, pain for their fate. Illustrations to the works of Sholom Aleichem and Isaac Babel, the series of compositions "Ghetto" became the artist's calling card.

Axelrod did not focus on details, he reflected the plot in general. He depicted not the event, but the essence. The color was his idea, say critics.

During the Second World War, Axelrod created a unique series of watercolors and gouaches "German Occupation". Until the end of the 1940s, until the closing of the Der Emes publishing house, he illustrated books by Sholom-Aleichem, I. Peretz, and D. Bergelson.

Meyer Axelrod's works are in world galleries and numerous private collections.

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin